INFORMATIE-AVOND dinsdag 20 februari a.s. voor alle deelnemers dbmM/Sesam en aspirant bewoners Mon Fort

Op dinsdag 20 februari a.s. organiseert Obliek een belangrijke informatie-avond op de nieuwe Obliek-locatie (Waardsedijk-Oost 10, Montfoort.)

De avond is opgesplitst in 2 delen:

1.    Eerste deel t.b.v. ouders van deelnemers van Obliek (Sesam/dbM). Op de agenda staat o.a.:

 • Uitleg statutenwijzigingen die in 2017 hebben plaatsgevonden.
 • Het nieuwe bestuur wordt voorgesteld;
 • Uitleg landelijke kwaliteitseisen;
 • Oprichting nieuw inspraak-orgaan;
 • Resultaat klanttevredenheidsenquete;
 • Overige punten.

2.    Tweede deel t.b.v. ouders van aspirant bewoners van Mon Fort. Alle ouders die op de belangstellingslijst staan, zijn uitgenodigd. Op de agenda staat o.a.

 • Uitleg statutenwijzigingen die in 2017 hebben plaatsgevonden.
 • Het nieuwe bestuur wordt voorgesteld;
 • Status project (raadsbesluit d.d. 29 januari jl; samenwerking met GroenWest en gemeente);
 • Bespreking van kenmerken van en ouderbetrokkenheid bij een ouderinitiatief;
 • Acties voor de komende periode;
 • Overige punten.

Het programma:

 • van 18.15-18.30u inloop ouders dbM/Sesam, koffie (op de gang)
 • van 18.30-20.15u info-avond ouders dbM/Sesam 
 • van 20.15-20.30u inloop Mon Fort belangstellenden en evt. nabespreking ouders dbM/Sesam, koffie (op de gang)
 • van 20.30-22.00u info-avond belangstellenden Mon Fort  

Deze onderdelen zijn op één avond gepland, zodat ouders + teamgenoten die belangstelling hebben voor beide onderdelen, heel efficient met één avond weer helemaal op de hoogte zijn. Het wordt een avond met veel bespreekpunten. Ter voorbereiding kunnen genodigden zich inlezen:

 • Op de website is veel (nieuwe) informatie beschikbaar, o.a. het beleisplan, de klachtenregeling, namen bestuur en vertrouwenspersoon etc
 • Op https://www.groenwest.nl/projecten/hoflandschoollocatie-te-montfoort/ is nadere informatie beschikbaar over de bouwplannen voor Mon Fort.

Genodigden is gevraagd vóór vrijdag a.s. (9 februari) te laten weten of ze wel of niet komen.

We hopen dat het een drukbezochte en inspirerende avond zal worden!

 

 

BIJEENKOMST GEINTERESSEERDE OUDERS

Nu het Mon Fort project vormen aan begint te nemen, wordt het tijd dat wij – ouders – weer eens bij een komen. Mon Fort is natuurlijk een ouderinitiatief. Om het meer vorm te geven, is het onderdeel van stichting Obliek geworden. Maar de betrokkenheid, de inspraak, het meedenken van ouders, de deelname aan bestuur en werkcommissies is erg belangrijk. Daarom zal er vanuit Mon Fort binnenkort (waarschijnlijk januari 2018) een bijeenkomst georganiseerd worden. Houd je mail en deze website daarom in de gaten. Ben je geïnteresseerd, maar sta je nog niet in het contactenbestand van Mon Fort (Obliek), neem dan zeker even contact met ons op.

NIEUWBOUWPLANNEN HOFLANDLOCATIE

Afgelopen week heeft de inloopavond plaatsgevonden voor de nieuwbouwplannen op de locatie van de oude Hoflandschool. Het was een goed bezochte avond waarin veel gesproken is met de bezoekers: omwonenenden die vragen of opmerkingen hadden over de bouwplannen; potentiële bewoners (en/of hun ouders) die vragen stelden over het wonen met zorg; omliggende sportverenigingen, gemeente en vele andere belanghebbenden.

Onderdeel van de plannen vormt het Mon Fort project: wonen met 24-uurs zorg voor mensen met een (licht/matig) verstandelijke beperking e/o autisme. Er ligt een fraai ontwerp voor ca. 16 appartementen van bijna 45m2. Het zijn zelfstandige woonunits met elk 1 slaapkamer, een badkamer en een keukenblokje. De appartementen zijn verdeeld over 2 woongroepen (2 woonlagen). Per woongroep is er 1 gezamenlijke woonkamer/keuken waar wordt gegeten en waar gezellige activiteiten plaats zullen gaan vinden. Er is 1 slaapwacht (voor de beide woongroepen), een kantoortje, een fietsberging en een grote gezamenlijke tuin.

Behalve het Mon Fort project zullen er ook sociale huurwoningen komen. Het gehele pand zal 2 tot max. 3 1/2 verdieping hoog worden. Hieronder de foto’s van de panels die tijdens de inloopavond te bezichtigen waren. Een boekje van de hele voorstudie ligt bij Obliek ter inzage (graag vooraf even contact opnemen).

Wil je meer weten over de bouwplannen? Kijk op de website van woningcorporatie GroenWest: https://www.groenwest.nl/…/hoflandschoollocatie-te-montfoo…/
Wil je meer weten over het wonen- met zorgproject? Neem dan een kijkje op deze website. Daar staan ook de contactgegevens. Heeft u vragen, dan staan wij u graag te woord!

bty

bty

Mon Fort aangejaagd door Aanjaagteam Binnenlandse Zaken

Omdat de rijksoverheid het ‘zelfstandig wonen’ (als tegenhanger van het ‘intramuraal wonen’ in zorginstellingen) wil stimuleren, is anderhalf jaar geleden een project gestart. Het “Aanjaagteam Langer zelfstandig wonen”, ingesteld door het kabinet, probeert helder te krijgen wat nodig is om mensen (langer) zelfstandig te kunnen laten wonen. Dit geldt voor ouderen, mensen met een beperking, GGZ-cliënten enz. Bijv. ouderen die thuis willen blijven wonen, maar aanpassingen nodig hebben. Of mensen met een beperking die begeleiding nodig hebben in hun woonomgeving. Het Aanjaagteam probeerde helder te krijgen wat de oorzaak is van het feit dat er nog onvoldoende projecten voor zelfstandig wonen gerealiseerd worden. Wat gaat er mis of wat ontbreekt er? Wat is nodig om deze ontwikkeling beter op gang te krijgen en projecten vlot te trekken? Het Aanjaagteam heeft hiertoe gesprekken gehad met gemeenten, woningbouwverenigingen, zorgkantoren, zorgpartijen enz.

Door Per Saldo is ons initiatief Mon Fort bij het Aanjaagteam ingebracht als ‘case’, omdat het zo exemplarisch is voor veel ouderinitiatieven. Wij waren al jaren bezig, in gesprek met gemeente en woningbouwvereniging, het initiatief werd vanaf het begin af aan enthousiast ontvangen. Het projectplan van Mon Fort ligt in lijn met het raadsprogramma en beleid van Montfoort. En toch vlotte het niet. Het Aanjaagteam heeft afgelopen januari samen met Mon Fort gesprekken gevoerd met gemeente en woningbouwvereniging. Zowel gemeente als woningbouwvereniging onderstreepten opnieuw het belang van het project. Er zijn afspraken gemaakt waar iedereen zich in kan vinden: De gemeente gaat het project ondersteunen door te faciliteren met een projectleider. De gemeente heeft (mondeling) toegezegd dat de locatie Hoflandschool voor het doel bestemd zal gaan worden. Met gemeente en woningbouwvereniging wordt gesproken over prestatieafspraken (hoeveel van dergelijke woonplekken gaan er gebouwd worden, en wat is een betaalbare huurprijs voor de doelgroep). Het ziet er allemaal hoopgevend uit! Een raadslid deed de uitspraak dat ze er echt van uit gaan dat dit jaar nog plannen uitgewerkt zullen zijn. Zou dat inhouden dat we dit jaar intentieverklaringen hebben liggen en volgend jaar van start kunnen met bestemmingsfase en realisatie??

De eindbevindingen van het Aanjaagteam en de adviezen die zij geven (aan gemeenten, zorgaanbieders, zorgkantoren, woningbouwverenigingen etc.) worden gepresenteerd in het rapport “Van tehuis naar thuis”. Degenen die hiervoor belangstelling hebben, kunnen Mon Fort mailen en het rapport opvragen.

1 januari 2016: een goed bericht, een spannend jaar??!

Vlak voor de Kerstvakantie lazen we in de lokale kranten de Zenderstreeknieuws en de IJsselbode in een artikel over het nieuw te bouwen scholencomplex in Montfoort plotseling één zin die voor stichting Mon Fort mogelijk een mooi en hoopvol 2016 aankondigde. Lees de artikelen in “In ’t nieuws”.

Op maandag 14 december jl. vergaderde de Raad o.a. over de definitieve locatie voor de nieuwbouw van het scholencomplex aan de van Damstraat. De keuze bestond nog uit 2 opties. Er werd uiteindelijk gekozen voor de locatie bij de sporthallen/voetbalvelden MSV (optie 6). Daardoor bleef de locatie “Oude Hoflandschool” (optie 3) dus onbestemd. Uit het krantenartikel blijkt dat tijdens deze vergadering direct een motie is ingediend (en raadbreed is aangenomen) om deze Hoflandlocatie nu toe te wijzen aan een woonzorgcomplex. En hoewel het niet in het artikel genoemd staat, werd hiermee gedoeld op ons ouderinitiatief Mon Fort, gezamenlijk met ca. 2 andere maatschappelijke functies.

Voor diegenen die – net als wij – niet zo politiek georiënteerd zijn, hier wat uitleg over wat een motie is en wat dit bericht nu eigenlijk inhoudt (bron: www.gemeenteraad.nl, wikipedia en http://mens-en-samenleving.infonu.nl/).

“De motie is een politiek instrument in de vergadering van de gemeenteraad en niet wettelijk geregeld.”
“Hoewel een motie een uitspraak van de raad is, is het college niet verplicht uitvoering te geven aan de motie. Indien het college de strekking van de motie onderschrijft, kan het college ervoor kiezen de motie over te nemen.”
De Raad is officieel het hoogste orgaan is binnen de gemeente, maar door het dualisme staan de Raad en het College (B&W) naast elkaar. De Raad bepaalt voornamelijk de kaders en controleert, het College heeft het dagelijks bestuur en kan binnen bepaalde kaders zelfstandig beslissingen nemen.
Het blijft dus nog wel even spannend, en we zullen de champagne pas opentrekken als de 1e paal de grond ingaat. Maar het is wel een stap in de goede richting!

23 maart 2015: RAADSCONFERENTIE en andere POLITIEKE ONTWIKKELINGEN

Op 23 maart heeft een zgn. Raadsconferentie plaatsgevonden binnen de Raad van Montfoort. Het betrof een extra overleg waar de fracties voorstellen konden indienen over onderwerpen die zij (extra of nieuw) onder de aandacht wilden brengen voor de Kadernota 2016. Enkele ouders van kinderen met een beperking waren hierbij aanwezig.
Er werden door 2 fracties voorstellen ingediend die ten doel stelden het realiseren van woonzorgplekken. Benadrukt werd in deze nota’s dat het gaat om ‘voldoen aan zorgplicht’ en ‘invullen volgens Raadsprogramma’. Stichting Mon Fort werd genoemd. Hoewel het tijdens deze avond niet ging om stemmen (‘voor’ of ‘tegen’), hebben 6 van de 8 fracties zich uitgesproken over deze nota’s en dit ten gunste van ons project! Dit zijn op zich positieve geluiden vanuit de politiek.

Na afloop is door Mon Fort met enkele fractieleden gesproken. Het belang van deze woonzorgplekken begint meer en meer duidelijk te worden binnen de Montfoortse politiek.

Ook is even gesproken over het feit dat door wethouder Vlaar onjuiste uitspraken zijn gedaan binnen het Forum van 10 februari jl. Hierop heeft Mon Fort een correctie laten opnemen in de vorm van een bijlage bij de notulen van dit Forum. Raadsleden hebben deze correctie ontvangen en gelezen.
Tijdens het Forum van 17 maart jl. is door wethouder Vlaar gezegd dat het uitgangspunt van Mon Fort synchroon loopt met die van de gemeente. Er zijn toezeggingen gedaan dat de wethouder in gesprek gaat met Mon Fort in de 2e helft 2015, en dat zij ons plan ter beschikking aan de raad zal stellen. Dus dat is al een stuk meer in de goede richting, wat Mon Fort betreft.
Notulen zijn te vinden op de website van de gemeente. Type op de home pagina in het zoekveld “vergaderkalender”. Op de pagina “Raad & Fora” kun je nu op de link “vergaderkalender” klikken. Nu kun je op de dag van betreffende vergadering (meestal Forum Samenleving) de notulen en alle bijlagen vinden.

 

10 maart 2015: VERSLAG 2e bijeenkomst

Op  10 maart heeft een tweede bijeenkomst plaatsgevonden. Er waren ca. 10 ouders/verzorgers van kinderen (pubers en volwassenen) waarvoor een woonzorgplek nodig zal zijn binnen een termijn van ca. 4 jaar.

Nadat de ervaringen van de infoavond op 9feb besproken zijn, zijn de ouders/verzorgers aan de slag gegaan met een soort ‘workshop’. De initiatiefnemers wilden graag weten wat zij voor wensen, eisen en beelden hebben bij een woonzorgplek voor hun kind. Gevraagd werd groepjes te vormen met andere ouders van kinderen waarvan zij denken dat ze qua zorg, leeftijd, beperking etc. een goede aansluiting bij elkaar zouden kunnen vinden. Daarna zijn zij binnen deze groepen aan de slag gegaan met het gezamenlijk opstellen van missie/visie, samenstelling woongroep, benodigde zorg, tijdlijn, eisen tav locatie etc. Het is belangrijk hierover na te denken. Ook belangrijk is de afweging die je als ouder moet maken tussen enerzijds de wensen en eisen voor het inidividuele kind en anderzijds de taak om ‘tot elkaar te komen’ binnen de groep.

Het was mooi te zien dat zeker voor de groep ‘jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en/of autisme’ de ouders zonder veel moeite tot gezamenlijke uitspraken kwamen.

Voor de woongroepen voor ‘30plussers met een (zwaardere) verstandelijke beperking’ en ‘psychiatrisch kwetsbare mensen (o.a. schizofrenie)’ zijn nog onvoldoende mensen in beeld. Deze ouders/verzorgers komen heel graag in contact met andere inwoners van Montfoort e.o. die een dergelijke woonzorgplek zoeken. De initiatiefneemster voor de woongroep voor psychiatrisch kwetsbare mensen is Hennie Hogendoorn (hennie.hogendoorn@ziggo.nl). De initiatiefneemster voor volwassenen met een (zwaardere) verstandelijke beperking is Joke Nijland (jeevlee@xs4all.nl).

De avond werd beëindigd met de vraag welke informatie ouders nu nog nodig hebben om dit project te helpen realiseren en wat de volgende stappen zouden kunnen zijn om verder te komen. Enkele ouders hebben deze avond aangegeven beschikbaar te zijn om te helpen waar nodig. En ouders hebben aangegeven dat ze zich graag (gezamenlijk) inzetten om naar de gemeente en de Raad toe te duidelijk te blijven maken hoe belangrijk het realiseren van deze woonzorgplekken is. Daarom is afgesproken om tijdens het volgende Forum met een aantal ouders inspreektijd aan te vragen.

Mon Fort heeft hierop de griffie gebeld met het verzoek om spreektijd voor het Forum de opvolgende week. Geadviseerd werd echter om dit Forum over te slaan, maar aanwezig te zijn op 23 maart bij de Raadsconferentie. Mon Fort zal daarom e.e.a. afwachten en anders tijdens het Forum in mei / juni weer van de partij zijn.

.

10 maart 2015: LOCATIE

Het vervolgoverleg voor wonen met zorg zal morgenavond di 10 maart om 19.30u plaatsvinden in ‘de oude Hoflandschool’, Bovenkerkweg 74. Het is de middelste ingang. Vanaf de Parklaan om het speelpleintje heen lopen, direct links door het hek.

Het doel is vooral om te inventariseren wat de woonzorgwensen zijn binnen Montfoort (e.o.), en in welke vorm een samenwerking gegoten kan worden.

Programma:

 1. Welkom
 2. Korte terugblik 9 februari jl.
 3. Welke groepen willen aanhaken?
 4. Welke voordelen (en evt. nadelen) kan een samenwerking tussen groepen bieden op het gebied van locatie en zorg?
 5. Welke ouders kunnen kartrekkers worden?
 6. ‘Workshop’: per woonzorggroep wordt gezamenlijk geprobeerd te komen tot een beknopt projectplan met punten als:
  1. hoe ziet de doelgroep er uit (beperking, leeftijd etc.)?
  2. wat is de zorgbehoefte van deze doelgroep (zorgzwaarte, zelfstandigheid/gezamenlijke activiteiten, werk/dagbesteding)?
  3. wat zijn eisen/wensen t.a.v. wonen (benodigde veiligheid/bescherming, groepsgrootte, grootte eigen woning, gezamenlijke ruimte, locatie)?
  4. waar zouden voordelen kunnen zitten indien samengewerkt wordt met andere woongroepen?
 7. Welke informatie is nog nodig en wie pakt dit op?
 8. Welke vervolgstappen spreken we af?

We hopen dat we deze avond weer enkele concrete stappen richting realisatie kunnen zetten!

 

 

10 maart 2015: VERVOLGAFSPRAAK

Stichting Mon Fort organiseert op dinsdagavond 10 maart a.s. een volgende bijeenkomst. Iedereen die daadwerkelijk op zoek is naar een woonzorgplek voor zichzelf of een familielid, is welkom.

Belangstellenden die buiten de doelgroep van Mon Fort vallen (VG, 18-35jr, ZZP 3 en hoger), zullen voor eigen initiatiefnemers/kartrekkers moeten zorgen. Voor deze groepen is het ook verstandig om alvast beknopt een aantal punten op papier te zetten:

 • hoe ziet de doelgroep er uit (beperking, leeftijd etc.)?
 • wat is de zorgbehoefte van deze doelgroep (zorgzwaarte, zelfstandigheid/gezamenlijke activiteiten, werk/dagbesteding)?
 • wat zijn eisen/wensen t.a.v. wonen (benodigde veiligheid/bescherming, groepsgrootte, grootte eigen woning, gezamenlijke ruimte, locatie)?
 • waar zouden voordelen kunnen zitten indien samengewerkt wordt met andere woongroepen?

Het idee van deze avond is om te onderzoeken hoe verder. En dit dan zowel gezamenlijk met de diverse zorggroepen als binnen de eigen zorggroep. Bij voorkeur worden er al wat vervolgstappen gezet.

Heeft u belangstelling? Meldt u zich dan z.s.m. aan (naam, telefoonnummer, woonplaats, aantal belangstellenden voor deze avond, welke zorggroep).
Afhankelijk van het aantal geïnteresseerden zal een passende locatie gezocht worden. Plaats van de bijeenkomst wordt daarom nader bekend gemaakt.