Achtergrond en ontstaan

De oorsprong van stichting Obliek ligt bij wat voorheen Stichting Sesam Montfoort was.
Er was tot die tijd geen passend aanbod van vrijetijdsbesteding voor kinderen met een beperking in de gemeente. Omdat integreren en sociale contacten óók voor deze kinderen erg belangrijk zijn, is in april 2008 Stichting Sesam opgericht door een ouderinitiatief. Hierin waren Ingelize Blonk en een andere ouder – beide ouder van een kind met een beperking – initiatiefnemers. Het doel was het bieden van begeleide vrijetijdsbesteding in Montfoort aan kinderen tot ca. 20 jaar die onvoldoende aansluiting hadden binnen het reguliere circuit. Het motto van Sesam:

“Ook voor kinderen met een beperking moeten binnen de gemeente mogelijkheden bestaan om sociale contacten aan te gaan en om deel te nemen aan sport en spel.”

Door dit initiatief is in Montfoort een netwerk ontstaan van kinderen met een beperking en hun ouders. Deze ouders maakten zich zorgen over de toekomst van hun bijna volwassen kinderen en vooral over waar zij dan zouden moeten wonen. Het heeft veel voordelen als zij  in hun vertrouwde woonomgeving blijven wonen.  Niet alleen om praktische redenen (zo kan het sociale netwerk in stand blijven en betrokken blijven bij de intensieve zorg die nodig is). Maar ook hoeven de jongvolwassen kinderen dan niet uit hun vertrouwde omgeving gehaald te worden, om elders weer opnieuw te integreren en vertrouwd te raken. Montfoort bood echter geen enkele passende woonmogelijkheid. Het bovenstaande motto kreeg daarom in 2010 een noodzakelijk vervolg in de vorm van Stichting Mon Fort. Het doel hiervan was het realiseren van een woonhuis met 24/7 begeleiding. Het motto van Mon Fort:

Ook voor jongvolwassenen met een beperking moeten binnen de gemeente Montfoort mogelijkheden bestaan voor wonen met zorg, en voor een volwaardig sociaal leven.”

In 2016 werden de eerste stappen gezet voor het andere logische vervolg, namelijk dagbesteding dbM. Een derde stichting, voor dbM, was niet wenselijk. Op advies van de notaris werd daarom de ‘oude’ stichting Sesam begin 2017 omgedoopt tot de huidige stichting Obliek en werd stichting Mon Fort opgeheven. Alle activiteiten die voorheen binnen stichting Sesam en stichting Mon Fort plaatsvonden, zijn onder de overkoepelende stichting Obliek komen te vallen. Qua activiteiten is er niets veranderd. Daarbij is dbM als derde vorm van zorg toegevoegd. Het motto van dbM:

“Ook voor mensen met een beperking moeten binnen de gemeente Montfoort mogelijkheden bestaan voor dagbesteding, waar zij een zichtbare en waardevolle rol krijgen binnen de lokale maatschappij.”

Op deze manier is alle zorg voor mensen met een beperking die een intensieve zorgvraag hebben, overzichtelijk binnen één stichting te vinden.

Waarom in Montfoort

Wat was de motivatie om bovenbeschreven initiatieven in Montfoort op te starten? De initiatiefneemster, Ingelize Blonk, woont met haar gezin in Montfoort. Zij zag dat het voor haar dochter met een beperking heel moeilijk was om binnen haar woonplaats te integreren. Haar dochter ging met het leerlingenvervoer naar speciaal onderwijs in een andere gemeente, op ca. 25 km afstand. Zij had speciale zwemles en speciale naschoolse opvang in weer andere gemeentes. En ook haar klasgenootjes woonden op grote afstand van elkaar. Na school had zij geen aansluiting bij leeftijdgenoten of omwonenden. Zij maakte geen deel uit van de lokale maatschappij binnen haar woonplaats.

Door de jaren heen bleek dat Ingelize Blonk niet de enige ouder was die dit als een probleem ervoer. Ook andere ouders van kinderen met een beperking, en ook volwassenen met een zorgvraag, ervoeren dat het lastig is in Montfoort aansluiting en passende zorg te vinden. Terwijl het toch voor velen de voorkeur heeft om de benodigde zorg te ontvangen in de eigen woonplaats. Op die manier kan het vaak moeizaam opgebouwde netwerk in stand gehouden worden en uitbreid worden. Juist nu steeds meer gevraagd wordt van het netwerk om mensen met een zorgvraag heen, is het logisch om de vraag naar zorg in de eigen gemeente in te kunnen vullen. Ook de bezuinigingen op het gebied van vervoer maken zorgaanbod binnen de woonomgeving belangrijk. Aangezien er niet of nauwelijks aanbod was, besloot initiatiefneemster zelf aanbod te organiseren dat paste bij de vraag.

De naam Obliek

Obliek is een samenvoeging van de 1e letters van de volgende kern woorden:

  • Ondersteuning
  • Begeleiding
  • Leren
  • Integreren
  • Eigen
  • Koers

Bovendien is obliek een term in de fotografie die zoveel inhoudt als dat iets van bovenaf en onder verschillende hoeken wordt gefotografeerd. Dit symboliseert de manier van werken van de stichting: de cliënt en de zorg staan centraal; een cliënt wordt vanuit al zijn/haar kanten bekeken om een compleet beeld van de zorgvraag te krijgen; er wordt vanuit verschillende kanten gekeken om een mooi passend zorgaanbod te vinden bij iedere cliënt.