Doelen

De doelen van stichting Obliek zijn als volgt opgenomen in de statuten: “ a) Het bieden van begeleiding en ondersteuning aan mensen met een beperking bij wonen, dagbesteding en vrije tijd. Het ze daarbij stimuleren zich te ontwikkelen, te integreren en een waardevolle plek in de maatschappij te verkrijgen. b) Het opstarten, begeleiden, in standhouden en financieel steunen, alsook het uitvoeren van activiteiten in  het kader van hierboven genoemde doelen. c) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn“. Met deze doelstellingen beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.

De stichting realiseert mogelijkheden voor wonen, dagbesteding en vrije tijd, coördineert hierbij passende zorg en borgt kwaliteit en continuïteit.

Voor zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld is het nodig dat mensen zich blijven ontwikkelen en dat zij zich opgenomen en gewaardeerd voelen. Daarom heeft Obliek bij de zorg voor haar cliënten steeds de volgende algemene doelen voor ogen:

  • het ontwikkelen en aangaan van sociale contacten;
  • het helder stellen van de passende, eigen ambities en stimuleren van het behalen van resultaten;
  • het verwerven en/of versterken van een positief zelfbeeld;
  • het verkrijgen van een waardevolle plek in de lokale maatschappij.

Tot slot werkt Obliek met individuele leerdoelen, die voor iedere cliënt worden opgesteld binnen het zorgplan en die regelmatig geëvalueerd en bijgesteld worden.

Kwaliteitszorg

Stichting Obliek conformeert zich aan de Kwaliteitswet voor Zorg. Vier belangrijke onderdelen van deze wet zijn:

  • het leveren van verantwoorde, passende zorg;
  • het hanteren van een bewust beleid, o.a. op het gebied van verdeling van taken en verantwoordelijkheden en van kwaliteit van personeel en materieel en van geestelijk welzijn van cliënten;
  • het hanteren van een kwaliteitssysteem;
  • het jaarlijks publiceren van een kwaliteitsjaarverslag.

De stichting is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg die zij biedt. Hiertoe is een beleidsplan opgesteld en zijn protocollen beschikbaar (klik hier voor het beleidsplan in hoofdlijnen). Jaarlijks vindt er een intern klanttevredenheidsonderzoek plaats.
Instellingen zoals de Inspectie van de Gezondheidszorg hebben de taak en de middelen om zorgaanbieders te controleren op het gebied van kwaliteit van zorg.

Klachten

Indien een (vertegenwoordiger van een) cliënt onverhoopt ontevreden is over de bij Obliek ontvangen zorg, dan kan een klacht worden voorgelegd aan degene op wie de klacht betrekking heeft, het bestuur of de vertrouwenspersoon/ klachtenfunctionaris binnen Obliek. De stichting zal al het mogelijke doen om tot een adequate oplossing of tot een verbetering te komen.  Indien dit onvoldoende blijkt en de klacht blijft bestaan, kan de klacht gemeld worden bij een externe klachtencommissie (voor WMO- of Jeugdwetcliënten) of bij een externe geschillencommissie (voor WLZ-cliënten) . Obliek is aangesloten bij resp. ECKG en De Geschillencommissie Zorg.
Klik hier voor onze klachtenregeling.

Erkenningen

Stichting Obliek is blij en trots te vermelden dat zij beschikt over de volgende erkenningen, keurmerken etc.:

erkenning ANBI
Sinds 1 januari 2017 is stichting Obliek aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

erkenning SBB leerwerkplekken
Begeleider Specifieke Doelgroepen (niveau 3)
Begeleider Gehandicaptenzorg (niveau 3)
Sociaal Cultureel Werker (niveau 4)