Mon Fort aangejaagd door Aanjaagteam Binnenlandse Zaken

Omdat de rijksoverheid het ‘zelfstandig wonen’ (als tegenhanger van het ‘intramuraal wonen’ in zorginstellingen) wil stimuleren, is anderhalf jaar geleden een project gestart. Het “Aanjaagteam Langer zelfstandig wonen”, ingesteld door het kabinet, probeert helder te krijgen wat nodig is om mensen (langer) zelfstandig te kunnen laten wonen. Dit geldt voor ouderen, mensen met een beperking, GGZ-cliënten enz. Bijv. ouderen die thuis willen blijven wonen, maar aanpassingen nodig hebben. Of mensen met een beperking die begeleiding nodig hebben in hun woonomgeving. Het Aanjaagteam probeerde helder te krijgen wat de oorzaak is van het feit dat er nog onvoldoende projecten voor zelfstandig wonen gerealiseerd worden. Wat gaat er mis of wat ontbreekt er? Wat is nodig om deze ontwikkeling beter op gang te krijgen en projecten vlot te trekken? Het Aanjaagteam heeft hiertoe gesprekken gehad met gemeenten, woningbouwverenigingen, zorgkantoren, zorgpartijen enz.

Door Per Saldo is ons initiatief Mon Fort bij het Aanjaagteam ingebracht als ‘case’, omdat het zo exemplarisch is voor veel ouderinitiatieven. Wij waren al jaren bezig, in gesprek met gemeente en woningbouwvereniging, het initiatief werd vanaf het begin af aan enthousiast ontvangen. Het projectplan van Mon Fort ligt in lijn met het raadsprogramma en beleid van Montfoort. En toch vlotte het niet. Het Aanjaagteam heeft afgelopen januari samen met Mon Fort gesprekken gevoerd met gemeente en woningbouwvereniging. Zowel gemeente als woningbouwvereniging onderstreepten opnieuw het belang van het project. Er zijn afspraken gemaakt waar iedereen zich in kan vinden: De gemeente gaat het project ondersteunen door te faciliteren met een projectleider. De gemeente heeft (mondeling) toegezegd dat de locatie Hoflandschool voor het doel bestemd zal gaan worden. Met gemeente en woningbouwvereniging wordt gesproken over prestatieafspraken (hoeveel van dergelijke woonplekken gaan er gebouwd worden, en wat is een betaalbare huurprijs voor de doelgroep). Het ziet er allemaal hoopgevend uit! Een raadslid deed de uitspraak dat ze er echt van uit gaan dat dit jaar nog plannen uitgewerkt zullen zijn. Zou dat inhouden dat we dit jaar intentieverklaringen hebben liggen en volgend jaar van start kunnen met bestemmingsfase en realisatie??

De eindbevindingen van het Aanjaagteam en de adviezen die zij geven (aan gemeenten, zorgaanbieders, zorgkantoren, woningbouwverenigingen etc.) worden gepresenteerd in het rapport “Van tehuis naar thuis”. Degenen die hiervoor belangstelling hebben, kunnen Mon Fort mailen en het rapport opvragen.