23 maart 2015: RAADSCONFERENTIE en andere POLITIEKE ONTWIKKELINGEN

Op 23 maart heeft een zgn. Raadsconferentie plaatsgevonden binnen de Raad van Montfoort. Het betrof een extra overleg waar de fracties voorstellen konden indienen over onderwerpen die zij (extra of nieuw) onder de aandacht wilden brengen voor de Kadernota 2016. Enkele ouders van kinderen met een beperking waren hierbij aanwezig.
Er werden door 2 fracties voorstellen ingediend die ten doel stelden het realiseren van woonzorgplekken. Benadrukt werd in deze nota’s dat het gaat om ‘voldoen aan zorgplicht’ en ‘invullen volgens Raadsprogramma’. Stichting Mon Fort werd genoemd. Hoewel het tijdens deze avond niet ging om stemmen (‘voor’ of ‘tegen’), hebben 6 van de 8 fracties zich uitgesproken over deze nota’s en dit ten gunste van ons project! Dit zijn op zich positieve geluiden vanuit de politiek.

Na afloop is door Mon Fort met enkele fractieleden gesproken. Het belang van deze woonzorgplekken begint meer en meer duidelijk te worden binnen de Montfoortse politiek.

Ook is even gesproken over het feit dat door wethouder Vlaar onjuiste uitspraken zijn gedaan binnen het Forum van 10 februari jl. Hierop heeft Mon Fort een correctie laten opnemen in de vorm van een bijlage bij de notulen van dit Forum. Raadsleden hebben deze correctie ontvangen en gelezen.
Tijdens het Forum van 17 maart jl. is door wethouder Vlaar gezegd dat het uitgangspunt van Mon Fort synchroon loopt met die van de gemeente. Er zijn toezeggingen gedaan dat de wethouder in gesprek gaat met Mon Fort in de 2e helft 2015, en dat zij ons plan ter beschikking aan de raad zal stellen. Dus dat is al een stuk meer in de goede richting, wat Mon Fort betreft.
Notulen zijn te vinden op de website van de gemeente. Type op de home pagina in het zoekveld “vergaderkalender”. Op de pagina “Raad & Fora” kun je nu op de link “vergaderkalender” klikken. Nu kun je op de dag van betreffende vergadering (meestal Forum Samenleving) de notulen en alle bijlagen vinden.

 

10 maart 2015: VERSLAG 2e bijeenkomst

Op  10 maart heeft een tweede bijeenkomst plaatsgevonden. Er waren ca. 10 ouders/verzorgers van kinderen (pubers en volwassenen) waarvoor een woonzorgplek nodig zal zijn binnen een termijn van ca. 4 jaar.

Nadat de ervaringen van de infoavond op 9feb besproken zijn, zijn de ouders/verzorgers aan de slag gegaan met een soort ‘workshop’. De initiatiefnemers wilden graag weten wat zij voor wensen, eisen en beelden hebben bij een woonzorgplek voor hun kind. Gevraagd werd groepjes te vormen met andere ouders van kinderen waarvan zij denken dat ze qua zorg, leeftijd, beperking etc. een goede aansluiting bij elkaar zouden kunnen vinden. Daarna zijn zij binnen deze groepen aan de slag gegaan met het gezamenlijk opstellen van missie/visie, samenstelling woongroep, benodigde zorg, tijdlijn, eisen tav locatie etc. Het is belangrijk hierover na te denken. Ook belangrijk is de afweging die je als ouder moet maken tussen enerzijds de wensen en eisen voor het inidividuele kind en anderzijds de taak om ‘tot elkaar te komen’ binnen de groep.

Het was mooi te zien dat zeker voor de groep ‘jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en/of autisme’ de ouders zonder veel moeite tot gezamenlijke uitspraken kwamen.

Voor de woongroepen voor ‘30plussers met een (zwaardere) verstandelijke beperking’ en ‘psychiatrisch kwetsbare mensen (o.a. schizofrenie)’ zijn nog onvoldoende mensen in beeld. Deze ouders/verzorgers komen heel graag in contact met andere inwoners van Montfoort e.o. die een dergelijke woonzorgplek zoeken. De initiatiefneemster voor de woongroep voor psychiatrisch kwetsbare mensen is Hennie Hogendoorn (hennie.hogendoorn@ziggo.nl). De initiatiefneemster voor volwassenen met een (zwaardere) verstandelijke beperking is Joke Nijland (jeevlee@xs4all.nl).

De avond werd beëindigd met de vraag welke informatie ouders nu nog nodig hebben om dit project te helpen realiseren en wat de volgende stappen zouden kunnen zijn om verder te komen. Enkele ouders hebben deze avond aangegeven beschikbaar te zijn om te helpen waar nodig. En ouders hebben aangegeven dat ze zich graag (gezamenlijk) inzetten om naar de gemeente en de Raad toe te duidelijk te blijven maken hoe belangrijk het realiseren van deze woonzorgplekken is. Daarom is afgesproken om tijdens het volgende Forum met een aantal ouders inspreektijd aan te vragen.

Mon Fort heeft hierop de griffie gebeld met het verzoek om spreektijd voor het Forum de opvolgende week. Geadviseerd werd echter om dit Forum over te slaan, maar aanwezig te zijn op 23 maart bij de Raadsconferentie. Mon Fort zal daarom e.e.a. afwachten en anders tijdens het Forum in mei / juni weer van de partij zijn.

.